Start Zapytaj

Rejestracja

Dane do logowania

Po przesłaniu zgłoszenia nasz konsultant dokona weryfikacji , po której uzyskasz dostęp do bazy danych. Informację o aktywnym koncie otrzymasz na maila.

Dane klienta


wszystkie pola wymagane

REGULAMIN Działu projektowania

1. Postanowienia ogólne

 • Właścicielem serwisu jest firma Parkiet Studio, ul. Bartycka 24/26, sklep 16, 00-716 Warszawa, NIP. 521 339 77 97.
 • Regulamin określa zasady korzystania z zakładki DZIAŁ PROJEKTOWANIA oraz wszelkich jej funkcjonalności.
 • Dział projektowania jest powiązany ze stroną internetową www.polskiedeby.pl znajdującymi się na niej informacjami oraz plikami.
 • Akceptacja warunków zawartych w Regulaminie jest niezbędna do korzystania z Działu projektowania.
 • Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej www.polskiedeby.pl w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie.

 

2. Definicje

 • Użyte w Regulaminie serwisu Dział projektowania określenia należy rozumieć jak podano poniżej:
  • www.polskiedeby.pl – strona internetowa pozwalająca użytkownikom na zapoznanie się z aktualną ofertą produktową firmy Parkiet Studio.;
  • Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z zakładki Dział projektowania;
  • Rejestracja Użytkownika – podanie informacji dotyczących: nazwy, adresu biura, imienia i nazwiska, stanowiska oraz danych kontaktowych Użytkownika, tj. numeru telefonu i adresu e-mail;
  • Rejestracja inwestycji – podanie danych dotyczących: nazwy, adresu i szacowanej wartości planowanej bądź realizowanej inwestycji oraz nazwy inwestora;
  • Login Użytkownika – ciąg znaków podany przez Użytkownika, wykorzystywany wraz z hasłem Użytkownika do autoryzacji dostępu do konta Użytkownika w zakładce Dział projektowania;
  • Hasło Użytkownika - ciąg znaków podany przez Użytkownika, zabezpieczający dostęp do konta Użytkownika w zakładce Dział projektowania;
  • Regulamin zakładki Dział projektowania – regulamin określający zasady korzystania z zakładki Dział projektowania.

3. Użytkownicy

 • Użytkownicy należą do następujących kategorii:
  • Administrator Działu projektowania – podmiot, który pełni role administracyjne zakładki Dział projektowania;
  • Użytkownik zakładki Dział projektowania – każda osoba korzystająca z zakładki Dział projektowania, nieposiadająca jakichkolwiek uprawnień administracyjnych;

4. Warunki i zasady korzystania z serwisu Dział projektowania

 • Aktywacja konta Użytkownika następuje po kliknięciu w link wysłany na podany przez niego adres mailowy podczas rejestracji konta Użytkownika.
 • Użytkownik ma prawo do wglądu oraz edytowania danych podanych podczas rejestracji konta Użytkownika oraz inwestycji. Administrator Działu projektowania ma wgląd do historii zmian tych danych.
 • Użytkownik ma prawo do zmiany swojego loginu oraz hasła.
 • Administrator Działu projektowania ma możliwość zablokowania oraz usunięcia konta Użytkownika lub inwestycji, których nazwa narusza prawo, jest wulgarna lub obraźliwa.
 • Bez zalogowania na stronę internetową w Dziale projektowania, Użytkownik może pobrać jedynie wybrane pliki w formacie .pdf. Po rejestracji konta Użytkownika oraz zalogowaniu się na stronie, Użytkownik otrzymuje dostęp do wszystkich umieszczonych na stronie plików w różnych formatach.
 • Użytkownik ma możliwość dodania nowej Inwestycji, edytowania jej, kopiowania oraz usunięcia bądź zamknięcia (zamknięcie oznacza wygaszenie inwestycji w pasku wyboru inwestycji). Administrator Działu projektowania ma wgląd do historii zmian tych danych.
 • Administratorzy Działu projektowania otrzymują raport miesięcznego logowania (liczba logowań, nowych Użytkowników i budów, pobranych rysunków i dokumentów) oraz mogą korzystać i przetwarzać te dane.
 • Korzystanie z serwisu Dział projektowania jest bezpłatne.
 • Konto Użytkownika jest zakładane tylko dla jednego adresu e-mail Użytkownika.
 • Użytkownik uzyskuje dostęp do informacji zgromadzonych na koncie Użytkownika po zalogowaniu się do zakładki Dział projektowania. Do zalogowania konieczne jest podanie loginu Użytkownika oraz hasła Użytkownika.
 • Administrator Działu projektowania zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Użytkownika w wypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu.
 • W celu zamknięcia konta Użytkownik powinien wysłać wiadomość e – mail do Administratora serwisu, który zweryfikuje żądanie i dokona zamknięcia konta Użytkownika w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia.
 • Informacje udostępniane przez zakładkę Dział projektowania mają charakter informacyjny i nie stanowią ofert w rozumieniu prawa, nie mogą więc być podstawą do jakichkolwiek roszczeń czy reklamacji.

5. Wymagania techniczne korzystania z zakładki Dział projektowania

 • Do prawidłowego korzystania z serwisu Dział projektowania niezbędne jest dysponowanie systemem teleinformatycznym spełniającym minimalne wymagania techniczne:
  • Korzystanie z przeglądarki MS Internet Explorer 9 (i późniejsze wersje), Mozilla Firefox 18.0 (i późniejsze wersje) lub pochodnej;
  • Łącze do sieci Internet o minimalnej prędkości 64kb/sek. (zalecana min. 256 kb/sek.); c) Acrobat Reader 9+ (do ściągnięcia ze strony http://get.adobe.com/reader/);
  • Administrator Serwisu zastrzega, że serwis internetowy używa plików cookies, które poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika umożliwiają jego identyfikację, co nie oznacza tworzenia zbioru danych osobowych w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1182, z późn. zm.).

6. Odpowiedzialność

 • Administrator Działu projektowania ani firma Parkiet Studio nie ponoszą odpowiedzialności za skutki niezgodnych z Regulaminem zachowań Użytkownika.
 • Administrator Działu projektowania ani firma Parkiet Studio nie ponoszą odpowiedzialności za dostęp do danych zgromadzonych w serwisie przez osoby nieupoważnione, jeżeli osoby te uzyskały dostęp do tych danych wskutek działań Użytkownika.
 • Administrator Działu projektowania zastrzega sobie prawo do:
  • okresowego wyłączania dostępności zakładki Dział projektowania w celu jego rozbudowy lub konserwacji;
  • sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do zakładki Dział projektowania bez podania przyczyn;
  • zmiany funkcjonalności oraz cech użytkowych i możliwości zakładki Dział projektowania.
  • Rejestracja użytkownika jest równoznaczna z akceptacją postanowień Regulaminu.
  • Zabronione jest wykorzystywanie zakładki Dział projektowania w sposób niezgodny z prawem.
  • Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które mogłyby naruszać prawa osób trzecich. Obejmuje to w szczególności próby uzyskania dostępu do danych Użytkownika i inwestycji oraz podszywanie się pod osobę trzecią.
  • Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania ani wyrażania zgody na przeprowadzenie modyfikacji, tworzenia elementów pochodnych, tłumaczenia, dekompilacji, demontażu lub łamania kodu zakładki Dział projektowania ani żadnej jego części. Zabronione jest również przekazywanie praw udzielonych Użytkownikowi (niezależnie od formy) innym podmiotom.

7. Gromadzenie i ochrona danych osobowych.

 • Korzystanie przez użytkownika z serwisu wymaga podania danych osobowych i wyrażenia indywidualnej zgody na ich przetwarzanie. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwia korzystanie z pełnej funkcjonalności serwisu.
 • Administratorem danych osobowych jest Parkiet Studio z siedzibą w Warszawie.
 • Użytkownikowi w każdym czasie przysługuje prawo wglądu do udostępnionych przez niego danych osobowych oraz żądania ich poprawienia.
 • Dane użytkownika zbierane są w celu umożliwienia mu z korzystania z serwisu w pełnej jego funkcjonalności oraz w celach marketingowych.

8. Zmiany Regulaminu

 • Aktualna wersja Regulaminu Działu projektowania znajduje się na stronie internetowej www.polskiedeby.pl.
 • Użytkownicy Działu projektowania otrzymają powiadomienie o ewentualnych zmianach w Regulaminie serwisu w formie wiadomości e – mail, przesłanej na adres podany podczas rejestracji Użytkownika.
 • Jeżeli w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości o zmianie Regulaminu Działu projektowania Użytkownik nie zgłosi żądania usunięcia Konta w formie wiadomości – mail, oznacza to akceptację zasad zawartych w zmienionym Regulaminie.

9. Prawa Autorskie

 • Wyłączne prawa autorskie do zakładki Działu projektowania należą do Parkiet Studio z siedzibą w Warszawie. Prawa autorskie związane z serwisem podlegają ochronie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r. nr 24, Poz.83 ze zm.) .

10. Postanowienia końcowe

 • Niniejszy Regulamin zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002.144.1204 z późn. zm.) i art. 384 Kodeksu cywilnego (Dz.U. 1964.16.93 z późn. zm.) ma charakter wiążący.
 • Do rozpatrywania wszelkich sporów między Użytkownikami a Parkiet Studio wynikłych na tle Regulaminu właściwy jest sąd siedziby Parkiet Studio.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej www.polskiedeby.pl Zapoznałem się z regulaminem.